Termes i Condicions


1. GENERAL
Qualsevol comanda amb COSEFED implica l’acceptació de les nostres condicions generals de venda, que són aplicables a totes les mercaderies. Cal que totes les comandes es facin per escrit. Qualsevol modificació d’una comanda ja acceptada s’acollirà a les normes d’una clàusula addicional, que s’aplicarà únicament a la comanda esmentada.
2. PREUS
Qualsevol comanda es facturarà d’acord amb la llista de preus vigent en el moment del lliurament. Els preus no inclouen l’IVA ni les despeses de lliurament. Per causes alienes al nostre control, els preus dels nostres productes podrien patir alguna alteració.
3. COMANDES
Per a realitzar les comandes dels productes d’aquest catàleg podeu utilitzar el formulari de la vostra empresa. En cas de fer més d’una comanda, les lliurarem totes juntes per tal d’estalviar tarifes de transport. Si no es vol així, cal especificar-ho.
4. PAGAMENT
El pagament es faran mitjançant xec o rebut domiciliat a 30 dies data factura.  Qualsevol altra modalitat es podrà negociar.
El no pagament comportarà:
                 - la no entrega de mercaderies.
                 - l’aplicació d’un interès del 3%.
                 - la retenció de les mercaderies del contracte.

5. ENTREGA
La venda es farà d’acord amb l’Incoterm EXW 2000. Les mercaderies s’enviaran sota responsabilitat del comprador, amb els riscos que això comporta. És responsabilitat nostra enviar les mercaderies en perfecte estat, però cal que les reviseu un cop rebudes. En cas de qualsevol problema relacionat amb la qualitat de les mercaderies, podeu reclamar mitjançant fax o mail fins a dues setmanes després de la data de lliurament. Qualsevol despesa que això origini anirà a càrrec del venedor, sempre que es compleixin els terminis de reclamació.
El termini de lliurament de les comandes és d’entre quatre i dotze setmanes a partir de la recepció de la comanda.
6. TRANSPORT
Les despeses de transport les pagarà el venedor sempre que la comanda sigui igual o superior a 900€.
7. POSSESSIÓ DE LES MERCADERIES
Cosefed SAS serà el propietari de les mercaderies fins que no estiguin totalment pagades. Fins llavors, les mercaderies es consideraran enviades i, quedarà sota la responsabilitat del comprador qualsevol desperfecte que pugui ocórrer.
8. CANVIS O CANCEL·LACIONS
Qualsevol canvi o cancel·lació de la comanda s’haurà de fer per escrit, com a mínim 15 dies abans de la data de lliurament.  
9. TRIBUNAL COMPETENT
El jutjat de Manresa és l’únic competent per a jutjar qualsevol queixa o desacord relatiu a la cancel·lació d’aquest contracte, d’acord amb la Llei espanyola.